http://polska-wedka-elektryczna.strefa.pl/ryba01.jpg

http://polska-wedka-elektryczna.strefa.pl/tel.giftel. 0-85 6516859 http://polska-wedka-elektryczna.strefa.pl/tel.giftel. kom.: 0-504 399419

Powrót do strony głównejJAK UŻYWAĆ WĘDKI ELEKTRYCZNEJ
ZGODNIE Z PRAWEM


Aby móc łowić wędką elektryczną należy przestrzegać przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 27.11.2010 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 200, poz. 1322.) i rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i rozwoju wsi z z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.Nr 138 poz. 1559 z 2001 r. z późn. zm.)


Do chowu, hodowli i połowu ryb jest uprawiony właściciel, posiadacz samoistny lub zależny gruntów pod wodami stojącymi lub stawami oraz władający obwodem rybackim na podstawie umowy zawartej z właścicielem wody, zwany dalej uprawnionym do rybactwa. Za posiadanie narzędzi rybackich (elektrycznych, sieci, sznurów, podrywek, itp.) bez uprawnień do połowu grozi grzywna. Za połów bez uprawnień ( tj. połów na wodach publicznych lub cudzej wodzie bez pozwolenia - tzw. kłusownictwo rybackie) grozi kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2.


Na swojej wodzie tj. na stawie, jeziorku, własnej hodowli, na dzierżawionej wodzie połów ryb wędką elektryczną jest dopuszczalny. To samo dotyczy różnych rodzajów sieci (przestawy, wontony, narzędzia elektryczne, które są zaliczone do rybackich narzędzi połowowych).


Co zrobić, aby wszystko było w porządku i nikt do nas się nie przyczepił.1. Należy być właścicielem wody, na której chcemy łowić ryby lub należy posiadać pozwolenie na połów ryb od właściciela.


2. Należy posiadać wędkę elektryczną pracującą impulsowo - taką oferuje do sprzedaży.

 
3. Wędka elektryczna musi być trwale podpisana, tak aby można było zidentyfikować właściciela urządzenia. Tylko właściciel lub inna osoba uprawniona do połowu może posiadać wędkę elektryczną bez obawy ze strony straży rybackiej lub policji.


4. Należy przejść szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy. Oferowana przez nas wędka elektryczna posiada układ ochrony przeciwporażeniowej specjalnie dostosowany, aby zapewnić wymogi w zakresie BHP.


5. Przed połowem należy oznakować miejsce, w którym dokonujemy połowu.


6. Nie można dokonywać połowu przy pomocy wędki elektrycznej, gdy osoby postronne przebywają w wodzie w odległości 25 metrów od miejsca, w którym łowimy.

 


Co jest kategorycznie zakazane:1. Połów na wodach publicznych i innych bez stosownych uprawnień - czyli po prostu kłusownictwo rybackie.


2. Połów ryb prądem zmiennym - agregatami prądotwórczymi. Nie można mylić pojęć wędka elektryczna i agregat prądotwórczy. To są dwa różne urządzenia. Wędka elektryczna pracuje impulsowo, a agregat ciągle. Oba urządzenia różnią się zasadą działania. Wędka elektryczna (impulsowa) oferowana przeze mnie hipnotyzuje ryby na kilka sekund, a agregat je zabija !


Informacje dla osób nieżyczliwie nastawionych do połowu wędką elektryczną.1. Wędki elektryczne pracujące impulsowo są wpisane na listę dozwolonych do użytku narzędzi rybackich w myśl rozporządzenia ministra (patrz wyżej).


2. Strasznie ludzi, iż każdy połów ryb wędką elektryczną jest zabroniony - jest kłamstwem w świetle w/w rozporządzenia i ustawy o rybactwie. Pamiętajcie, iż kłusownictwo to inaczej pozyskiwanie ryb z naruszeniem prawa. Jeśli zastosujemy się do ustawy o rybactwie i do rozporządzenia połów jest dopuszczalny przy pomocy wędki elektrycznej.


3. Należy zauważyć, iż w podręcznikach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, i wpisanych do wykazu podręczników szkolnych przeznaczonych do kształcenia zawodowego, do nauczania rybactwa jeziorowego i rzecznego w zawodach: technik rybactwa śródlądowego i rybak śródlądowy na poziomie szkoły zasadniczej i technikum jako jedne z dopuszczalnych metod połowu ryb zostały wpisane elektryczne urządzenia połowowe. Szczegóły takie można znaleźć na przykład w książce Jana Andrzeja Szczerbowskiego pt. Rybactwo jeziorowe i rzeczne. Wydawnictwo HotPress, Warszawa 2001. Na stronie 241 książki czytamy, iż połowy przy użyciu prądu są aktywną, mało pracochłonną, wydają, selektywną i przy prawidłowym stosowaniu, nieszkodliwą metodą pozyskiwania ryb. Dalej czytamy na stronie 242 książki, iż prądem elektrycznym wywołuje się zjawisko elektrotaksji. Im dłuższa ryba, tym mniejsze natężenie pola wystarczy do wprowadzenia ryby w stan elektronarkozy, który mija po paru sekundach. Na stronie 151 książki czytamy, że stosowanie narzędzi haczykowatych powinno być ograniczone przy połowach ryb - np. węgorzy, dlatego że haki ranią ryby i uniemożliwiają ich obrót w stanie żywym. Ponadto, łowi się nimi osobniki małe, nie wyrośnięte, zwłaszcza kiedy przynętą są dżdżownice. Zaleca się w książce stosowanie tuk elektrycznych. Szczegóły budowy elektrycznej tuki węgorzowej można znaleźć na stronie 153 książki. Należy poddać pod dyskusję prawdziwość wypowiedzi osób, krytykujących połowy wędką elektryczną. Osoby takie nie mają żadnej wiedzy z zakresu rybactwa. Zachęcam ich do lektury, a nie do rozpowszechniania nieprawdziwych informacji. Skoro połowy ryb prądem są takie złe, to czemu w szkołach uczą jak z nich korzystać ?


4. Environment Agency oraz Centre for Ecology and Hydrology (CEH) z Wielkiej Brytanii opracowały wspólnie szczegółowe wytyczne w zakresie połowu ryb prądem elektrycznym. W opracowaniu pt. Guidelines for Electric Fishing Best Practice (Najlepsze praktyczne wytyczne do połowu ryb prądem) czytamy, iż połów ryb prądem jest bardzo skuteczną metodą stosowaną powszechnie w UK. Pozwala na połów większych ryb. Wręcz na stronie 12 tego raportu czytamy, iż używanie sieci rybackich jest bardziej szkodliwe dla hodowcy, niż używanie wędek elektrycznych (pdc).

 
5. W Wielkiej Brytanii organizowane są specjalne kursy uczące jak łowić ryby prądem elektrycznym na przykład przez organizację Game & Wildlife Conservation Trust. Metoda jest upowszechniana przez organizację zajmującą się ochroną naturalnej przyrody.